Home / Suy Niệm Mỗi Ngày

Suy Niệm Mỗi Ngày

Ngày 25.07:Không biết xin gì!

Flower15
Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nên chúng ta hãy bắt đầu các công việc bằng việc cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài cầu thay nguyện giúp chúng ta theo đúng ý Thiên Chúa (Rm 8,26-27).

Read More »

Ngày 24.07: Phúc vì được thấy, được nghe

Ngày nay không ai thấy Đức Giêsu bằng xương bằng thịt nữa, nhưng nhiều tâm hồn bé mọn vẫn “thật có phúc” vì được Ngài chinh phục cách sâu xa.

Read More »

Ngày 23.07: Mảnh đất tốt

Dành ít phút mỗi ngày để suy niệm Lời Chúa.

Read More »

Ngày 22.07: Gặp và thấy

Xin ơn nhận ra Chúa Giê-su hiện diện nơi những người sống quanh tôi, đặc biệt trong gia đình tôi.

Read More »

Ngày 21.07: Ơn cứu độ không trừ ai

Để thực thi sứ mạng Phúc Âm hoá, bạn phải được Phúc Âm hoá trước đã. Mời bạn trung thành việc học hỏi Lời Chúa và suy niệm Phúc Âm mỗi ngày.

Read More »

Ngày 20.07: Đức “nhẫn” không mệt mỏi

Tôi có nhẫn nại trước nết xấu của người khác không? Có chờ đợi và hy vọng họ thay đổi không?

Read More »

Ngày 19.07: Nhân hậu như Đức Ki-tô

Mỗi ngày quyết tâm làm một hành động cụ thể để trở nên giống Chúa Giê-su nhân hậu.

Read More »

Ngày 18.07: Yêu thương, cốt tuỷ của lề luật

Hãy làm tròn bổn phận của người Ki-tô hữu: gia tăng việc đạo đức, bố thí, thăm người nghèo, bệnh nhân, v.v…

Read More »

Ngày 17.07: Hãy đến cùng Giê-su

Mỗi ngày dành ra ít nhất là 5 phút “đến với Chúa Giê-su” để dâng đời sống ta cho Ngài và để cho Ngài đong đầy yêu thương của Ngài bằng Lời Chúa.

Read More »

Ngày 16.07: Mạc khải cho kẻ bé mọn

Thường xuyên xin Chúa ban ơn biết sống khiêm nhường và thực hiện những việc phục vụ nhỏ bé âm thầm để tập đức khiêm nhường.

Read More »