Ngày 08.5.2019: Lãnh nhận Thánh Thể cách xứng đáng

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 6, 35-40.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta.

Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

LÃNH NHẬN THÁNH THỂ CÁCH XỨNG ĐÁNG

Nếu như một lời Thiên Chúa phán có thể làm ra mọi sự từ hư không thì thử hỏi lời của Chúa Giêsu – Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người – phán ra, khiến tấm bánh trở nên Mình Người thì có khó tin không? Vì lẽ “đối với con người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26).

Bánh ban sự sống là thần lương mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Để có thể đón nhận được sức sống từ tấm bánh thần thiêng đó, chúng ta cần đáp trả lại bằng đức tin.

Chúa Giêsu, vì yêu thương, đã không tiếc trao ban chính mình Người làm của ăn của uống cho chúng ta. Đổi lại, chúng ta có thiết tha để lãnh nhận Thánh Thể Chúa cách xứng đáng mỗi ngày trong các Thánh Lễ chưa?