Ngày 22.02.2019: Tiếng nói chân lý

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16, 13-19.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xê-sa-rê Phi-lip-phê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

 

TIẾNG NÓI CHÂN LÝ

Khi ra thông điệp Lau-đa-tô Si, ngoài việc được đón nhận vì đã nói tiếng nói của chân lý mà biết bao tổ chức và tôn giáo không dám lên tiếng thì Đức Phanxicô cũng bị lên án gay gắt. Người bị lên án vì đã chạm đến túi kinh tế và lòng tự ái của họ. Nhưng, là người đứng đầu Giáo hội, đại diện Chúa ở trần gian, Đức Phanxicô có trách nhiệm gìn giữ đoàn chiên, tòa nhà Thiên Chúa trao phó cho Hội thánh mà người là đại diện cai quản. Hội thánh ấy không bị bó hẹp trong cộng đồng những người đã được rửa tội nhưng cho toàn nhân loại.

Lạy Chúa, xin cho tiếng nói chân lý của giáo hội được con người đón nhận.