Ngày 07.10.2023: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 07-10-2023

Lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ

Lời Chúa: Lc 1,26-38

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Ngày 06.10.2023: “Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy”

Ngày 06-10-2023

Thứ Sáu tuần 26 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 10,13-16

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.

Ngày 05.10.2023: “Sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy”

Ngày 05-10-2023

Thứ Năm tuần 26 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 10,1-12

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.

Ngày 04.10.2023: “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”

Ngày 04-10-2023

Thứ Tư Tuần 26 Mùa Thường niên

Lễ Thánh Phanxico Assisi, lễ nhớ buộc

Lời Chúa: Lc 9,57-62

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

57 Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”