Ngày 06.6.2019: Xây dựng sự hiệp nhất

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 17, 20-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.

Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. ”

XÂY DỰNG SỰ HIỆP NHẤT

Chúa Giêsu cầu nguyện cho cả chúng ta là những người nhờ lời các môn đệ mà tin vào Chúa. Chúa mong muốn chúng ta được nên một, được hiệp nhất với nhau để xây dựng Hội Thánh và kiến tạo hoà bình trên thế giới.

Chúa Giêsu ước mong rằng chúng ta cũng hãy nên một trong Chúa “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Tình yêu tạo nên sự hiệp nhất, càng yêu thương càng dễ hiệp nhất. Thiếu mất đi tình yêu, người môn đệ không thể sống tình hiệp nhất.

Ước chi mỗi người trong chúng ta biết xây dựng tình hiệp nhất bằng đời sống yêu thương và phục vụ mọi người cách chân thành; ngõ hầu qua chúng ta, Hội Thánh trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất và yêu thương dành cho mọi người.