Ngày 01.7.2019: Trách nhiệm loan báo tin mừng

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 8, 18-22 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.

TRÁCH NHIỆM LOAN BÁO TIN MỪNG

Được Chúa Giêsu  kêu gọi hay xin theo Người, chúng ta đều trở nên môn đệ của Người để được sai đi loan báo Tin mừng. Vì vậy, Chúa đòi hỏi những ai muốn theo Người phải có sự từ bỏ dứt khoát. Thế nhưng, chúng ta cần phải có sự lựa chọn để đi theo đúng ơn gọi của mình.

Trở nên môn đệ của Chúa trong ơn gọi tu trì hay ơn gọi nào khác nữa, chúng ta đều phải đặt lợi ích của việc loan báo Tin mừng lên trên hết. Xin cho mỗi người chúng ta biết đáp lại lời Chúa mời gọi để sẵn sàng trở nên môn đệ của Người mà ra đi loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho những người sống xung quanh chúng ta.