Ngày 29.6.2019: Bổn phận đối với Hội Thánh

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 16,13-19.

Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? ” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. […]

BỔN PHẬN ĐỐI VỚI HỘI THÁNH

Hội Thánh là thân thể Chúa Kitô và mỗi người tín hữu là chi thể trong thân thể mầu nhiệm đó. Trong Hội Thánh, có những đặc sủng khác nhau và bổ túc cho nhau để cho thấy sự phong phú của ân huệ Thiên Chúa.

Thánh Phêrô được chọn làm tông đồ để chuyên tâm lo cho những Kitô hữu gốc Do thái; trong khi đó, thánh Phaolô được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng cho những Kitô hữu gốc dân ngoại. Các ngài đã dùng tất cả khả năng và ân huệ Chúa ban để mời gọi mọi người đón nhận đức tin và sống đức tin cách tích cực.

Mỗi người trong chúng ta cũng được Chúa kêu mời để cộng tác xây dựng Nước Chúa. Mỗi người đón nhận những ân huệ riêng, những khả năng riêng, là để cùng nhau kiến tạo trần gian này trở thành “vương quốc của tình yêu”, nơi tình thương và công lý của Thiên Chúa hiển trị.

Ước chi mỗi chúng ta ý thức bổn phận chăm lo xây dựng và củng cố Hội Thánh.