Ngày 26.6.2019: Chứng nhân cho Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 15-20.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé.

Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu.

Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

CHỨNG NHÂN CHO CHÚA

Người tốt sẽ thể hiện ra bằng những hành động tốt lành; còn người xấu, dù có che giấu, cũng bộc lộ ra các hành động xấu của mình.

Người Kitô hữu được mời gọi sống chính trực và thánh thiện cả bên ngoài lẫn bên trong: từ tư tưởng, lời nói đến hành động. Sự giả trá không thể nào tồn tại mãi được, sẽ có ngày nó bị phơi này ra ánh sáng.

Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, nên chúng ta cần loại bỏ dần những thói hư tật xấu và trang điểm cho mình bằng những đức hạnh cao quý. Thực hiện như thế, chúng ta sẽ trở nên chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này.