Ngày 15.12.2019: Sứ giả của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu: 11,02-11

2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”7

Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến. 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

SỨ GIẢ CỦA CHÚA

Gioan Tẩy Giả được gọi là sứ giả của Chúa bởi vì cuộc đời của ông đã đưọc Thiên Chúa mời gọi như thế. Ổng trở nên một vị ngôn sứ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho Chúa đến. Nhiệm vụ của ông có lẽ là mở lời báo cho mọi người biết Đấng Mê-si-a sẽ đến với họ, chính vì vậy ông mời gọi tất cả mọi người hãy sám hối và trở về với Thiên Chúa bằng phép rửa tỏ lòng ăn năn.

Nếu nhìn một góc độ nào đó chúng ta thấy rằng, tiếng hô của Gioan vẫn vang vọng mãi trong mọi thời đại, bất cứ ai trong chúng ta cũng cần chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng thống hối để đón Chúa đến với cuộc đời của chúng ta. Để Chúa đến với chúng ta một cách cao trọng nhất, thì việc “dọn đường và sửa lối” cho thẳng hẳn là cách làm đẹp lòng Chúa nhất. Xưa kia biết bao người nhờ lời mời gọi của Gioan mà đã nhận diện ra được Đức Giê-su là Đấng cứu độ, hầu có thể đón nhận Tin Mừng của Chúa trong cuộc đời mình thì ngày hôm nay cũng thế, biết bao người đang cần các tín hữu trở thành một ngôn sứ đi dọn đường, hầu họ có thể sẵn sàng đón nhận Tin Mừng cứu độ mà Đức Giê-su ban tặng. Ước gì chúng ta biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, để chu toàn sứ vụ mà Chúa đã giao phó cho chúng ta.