Ngày 29.12.2019: Khuôn mẫu cho các gia đình

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 2, 13-15. 19-23

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.

Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

KHUÔN MẪU CHO CÁC GIA ĐÌNH

Từ xa xưa, đời sống gia đình đã có những khuôn mẫu nhất định của nó, khác hẳn với nếp sống phóng túng và xuống cấp của nhiều gia đình ngày nay.

Những khuôn mẫu ấy đã được kiện toàn theo dòng thời gian, nhưng nó vẫn luôn luôn là sự chọn lựa tối ưu của Thượng Đế và của con người.

Trước sự đổi thay đầy cám dỗ, người ta cần tìm về với khuôn mẫu đã được chuẩn bị cho họ. Đó là nếp sống gia đình hợp với luân thường đạo lý và lương tri con người. Gia đình Nazarét đã xây dựng gia đình với khuôn mẫu ấy, và các Ngài đã được bình an và hạnh phúc.