Ngày 26.02.2019: Con đường hẹp của Tin Mừng

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 29-36.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Ga-li-lê-a và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Ca-phác-na-um. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

CON ĐƯỜNG HẸP CỦA TIN MỪNG

Đác-uyn  nổi tiếng vì bản đồ tiến hóa và chọn lọc tự nhiên, ở nơi đó, kẻ mạnh tồn tại còn kẻ yếu bị loại trừ. Song con đường Tin mừng thì khác. Đó là con đường con người trao nộp, hiến thân và phục vụ nhau. Đây quả là con đường trái với quan niệm thường ngày. Xin cho ngày càng có nhiều người hơn, bước vào con đường hẹp của Tin mừng để con người ngày càng sống xứng là người hơn.