Ngày 04.4.2019: Thiên Chúa là tình yêu

 

 Tin Mừng theo thánh Gio-an: Ga 5, 31-47

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: “Nếu chính Ta làm chứng về mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực… Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.

Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môsê, người mà các ông tin cậy….

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Người Do Thái nghiên cứu Thánh Kinh để tìm kiếm sự sống đời đời, và mong chờ một Đấng cứu tinh đến giải phóng dân tộc họ.

Chúa Giêsu chính là Đấng mà họ mong chờ và tìm kiếm trong Thánh Kinh. Bởi vì Ngài là Đấng được chính Thánh Kinh và ông Môsê làm chứng. Thế nhưng, họ lại không tin. Họ không tin vì theo Chúa Giêsu : họ “không có lòng yêu mến Thiên Chúa” nên họ “không tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ tôn vinh lẫn nhau” và tìm kiếm vinh quang trần thế.

Chính nhờ tin vào Đức Giêsu, chúng ta được mang danh xưng của Ngài, danh xưng Kitô hữu. Xin cho mỗi người chúng ta biết diễn tả đức tin của mình qua đời sống bác ái yêu thương, vì Thiên Chúa là tình yêu.