Ngày 20.5.2019: Mở lòng đón Thần Khí Chúa

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 14, 21-26.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”.

Ông Giuđa, không phải Giuđa Ít-ca-ri-ốt, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

MỞ LÒNG ĐÓN THẦN KHÍ CHÚA

Vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong đời sống của các tín hữu. Ngài sẽ đến để dạy dỗ và nhắc nhở cho họ những điều Chúa Giêsu đã giảng dạy. Ngài được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu hầu thực hiện chương trình thánh hoá nhân loại.

Vì thế, chúng ta hãy năng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta có thể đón nhận những giáo huấn của Chúa Giêsu và có đủ sức thi hành những điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi.

Ước chi mỗi người trong chúng ta biết sẵn lòng mở rộng tâm hồn để đón mời Thần Khí Chúa ngự vào trong lòng chúng ta.