Ngày 16.12.2019: Phép rửa của Gio-an bởi đâu mà có?

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 21, 23-27

Khi ấy Đức Giêsu  vào Ðền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và Kỳ mục trong  dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?”

Đức Giêsu  trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?”

Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Đức Giêsu  rằng: “Chúng tôi không được biết”. Đức Giêsu  nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

 

PHÉP RỬA CỦA GIO-AN BỞI ĐÂU MÀ CÓ? 

Nghi ngờ là một điều tốt vì giúp ta nhận chân ra vấn đề để thêm tin. Tuy nhiên, nghi ngờ cũng là một thảm họa khi chúng ta chỉ tìm cách để phá hủy mọi thứ, đặc biệt là chân lý đức tin, chân lý cứu độ.

Lạy Chúa, xin dạy con biết nghi ngờ. Nghi ngờ để ngày một khám phá ra tình thương và ơn cứu độ của Người. Khám phá ra ơn cứu độ của Người đang chảy tràn thông qua những bí tích mà chúng con lãnh nhận trong đời.