Ngày 20.6.2019: Sống tinh thần Kinh Lạy Cha

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 7-15.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận… Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

SỐNG TINH THẦN KINH LẠY CHA

Cầu nguyện theo cách Chúa Giêsu dạy gồm tóm lại trong Kinh Lạy Cha. Trong lời kinh đó, chúng ta tin nhận Thiên Chúa là Cha chúng ta; vì thế chúng ta cũng đi vào tương quan anh chị em với nhau.

Khi chúng ta sẵn lòng tha thứ cho người khác thì chúng ta cũng đón nhận được sự tha thứ từ nơi Thiên Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta không tha thứ cho người ta, thử hỏi làm sao chúng ta xứng đáng đón nhận được sự tha thứ của Chúa?

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi có những bất hoà và thù nghịch do vô tình hay cố ý; khi đó, chúng ta cần sống tinh thần của lời kinh lạy Cha mà chúng ta đọc hằng ngày: “xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha có kẻ có lỗi với chúng con”