Các Tu Viện Trưởng

.
CÁC TU VIỆN TRƯỞNG

Trong 50 năm, tu viện Anbêtô có 11 tu viện trưởng trải qua 17 nhiệm khóa.

Trong đó có sáu vị đã được Chúa gọi về. Lâu nhất là cha Nguyễn Văn Hộ với bốn khóa, 11 năm. Ngắn nhất là cha Nguyễn Tất Trung, một năm vì được bổ nhiệm sứ vụ khác. Cha Phạm Hưng Thịnh ba khóa liền, 9 năm. Riêng cha Nguyễn Ngọc Thành nay đã là linh mục giáo phận tại Texas, USA.

Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng
Lm. Vinhsơn
Mai Cao Hiển OP
Lm. Phêrô
Nguyễn Ngọc Thành OP
Lm. Giuse
Phạm Văn Vang OP
Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng
Lm Đa Minh
Nguyễn Văn Hộ OP
Lm Đa Minh
Vũ Đức Cương OP
Lm Gioakim
Nguyễn Văn Liêm OP
Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng
Lm. Giuse
Hoàng Mạnh Hiền OP
Lm Giuse
Nguyễn Tất Trung OP
Lm Giuse
Phạm Hưng Thịnh OP
Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng
Lm Phanxicô
Đào Trung Hiệu OP
Lm Micae
Nguyễn Văn Bắc OP
Lm Giuse
Nguyễn Đức Hòa OP
Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng Các Tu Viện Trưởng
Lm Giuse
Lưu Công Chỉnh OP

Lm Tô ma Aq.

Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse
Phạm Hưng Thịnh OP

  

Tu viện trưởng Nhiệm khóa R.I.P
Giuse Phạm Văn Vang

Giuse Hoàng Mạnh Hiền

Vinhsơn Mai Cao Hiển

Phêrô Nguyễn Ngọc Thành

Giuse Phạm Văn Vang

Đaminh Nguyễn Văn Hộ

Đaminh Vũ Đức Cương

Gioakim Nguyễn Văn Liêm                  .

Đaminh Vũ Đức Cương

Đaminh Nguyễn Văn Hộ

Giuse Nguyễn Đức Hòa

Đaminh Nguyễn Văn Hộ

Giuse Nguyễn Tất Trung

Giuse Phạm Hưng Thịnh

Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Micae Nguyễn Văn Bắc

Giuse Nguyễn Đức Hòa

Giuse Lưu Công Chỉnh

Tô ma Aq. Nguyễn Trường Tam

Giuse Phạm Hưng Thịnh

1959-1962

1962-1965

1965-1968

1969-1972

1972-1975

1975-1981

1981-1984

1984-1987

1987-1990

1990-1993

1993-1996

1996-1998

1998-1999

1999-2008

2008-2011

2012-2014

2014-2015

2015-2018

2018 – 2019

2020 – nay

+ 1991

+ 1973 

+ 1986

+

+

+ 2003

+ 1992

+

 + 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tu Viện Trưởng
15-9-1997 kỷ niệm 30 năm tỉnh dòng

 

Trả lời