Ngày 08.9.2019: Theo Chúa, phải từ bỏ!

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 14,25-33

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. …

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

THEO CHÚA, PHẢI TỪ BỎ!

Từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình hằng ngày là điều kiện tiên quyết để trở thành môn đệ Đức Giê-su. Người môn đệ đích thực cần đặt Đức Giê-su lên trên mọi giá trị trần thế khác, qua việc chọn lựa và từ bỏ.

Từ bỏ mọi sự, ngay cả những tương quan mật thiết nhất và ngay cả “chính mình”, nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ và chết, nhất là chết cho “cái tôi” của mình, như cái giá phải trả cho việc đi theo Đức Giê-su đối với người môn đệ đích thực của Người. Xin cho mỗi chúng ta có đủ can đảm và nghị lực để dấn bước theo Chúa cho đến cùng.