Ngày 04.02.2019: Hãy thức tỉnh mỗi ngày

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 5, 1-20.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giê-ra-sa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

HÃY THỨC TỈNH MỖI NGÀY

Có lẽ, ngày nay nhiều khi chúng ta cũng giống như dân làng Giê-ra-sa trong Tin mừng theo thánh Mác-cô. Chúng ta mời Chúa đi để ta có được vật chất dẫu biết rằng ta sẽ đắm chìm trong bóng tối đau khổ. Vật chất là một thứ thần ô uế mà con người ngày nay đang lao vào như con thiêu thân.

Lạy Chúa, xin hãy thức tỉnh con mỗi ngày!