Ngày 15.9.2019: Dấu chỉ hy vọng và tình thương

 

Bài trích thư thứ nhất gửi ông Ti-mô-thê: 1Tm 1,12-17

Cha cảm tạ Ðấng đã ban sức mạnh cho cha là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Ðức Giêsu Kitô.

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Ðức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời.

DẤU CHỈ HY VỌNG VÀ TÌNH THƯƠNG

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ cho người tội lỗi biết thật lòng ăn năn trở về. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay minh chứng rõ điều đó. Chính thánh Phaolô đã cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót Chúa, nên trong bài đọc hôm nay qua thư gửi ông Ti-mô-thê, thánh nhân đã dâng lời tạ ơn Chúa vì được Người yêu thương, tha thứ mọi lỗi lầm và được kêu gọi để phục vụ Tin mừng.

Chúng ta, ai cũng là người tội lỗi cần được Thiên Chúa thương xót, và chính chúng ta cũng phải thương xót những người lầm lỗi, giúp họ hoán cải trở về với Chúa. Bởi vì “trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” Xin cho mỗi chúng ta tích cực trở nên dấu chỉ hy vọng và tình thương tha thứ của Thiên Chúa cho con người thời đại.