Ngày 23.4.2019: Theo Chúa đến cùng

 

Tin mừng theo thánh Gio-an: Ga 20, 11-18

Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Ráp-bô-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

THEO CHÚA ĐẾN CÙNG

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy mẫu gương về tình yêu Chúa và niềm tin can trường của bà Maria Ma-đa-lê-na. Trước kia bà là người tội lỗi nhiều nhưng đã được Chúa tha thứ nên bà yêu mến Chúa rất nhiều. (x.Lc 7,47).

Trong cuộc tử nạn của Chúa, trong khi nhiều tông đồ sợ hãi bỏ trốn, thì bà Maria vẫn can trường theo Chúa đến đồi Can-vê để chứng kiến cái chết của Chúa trên thập giá. Rồi sau khi Chúa chịu chết, bà là người đầu tiên đến viếng mộ Chúa. Chính nhờ tình yêu mãnh liệt và đức tin can trường của mình, bà là người đầu tiên được gặp Chúa phục sinh. Bà nhận ra Chúa vì Chúa đã gọi chính tên bà, và trao cho bà nhiệm vụ loan báo Tin Mừng phục sinh cho các môn đệ.