Ngày 10.7.2019: Làm chứng cho tin mừng

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 10, 1-7.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

Nếu như các Tông đồ xưa kia được Chúa sai đi loan báo Tin mừng cho các chiên lạc nhà Israel, thì ngày nay sứ mạng ấy rất phù hợp với chúng ta; bởi vì xung quanh chúng ta còn biết bao người chưa đón nhận Tin mừng. Vì thế, chúng ta đừng để mất cơ hội loan báo Tin mừng cho những người sống xung quanh chúng ta, bằng chính đời sống đức tin của mình: bằng cả lời nói và hành động.

Xin cho chúng ta ý thức bổn phận và trách nhiệm loan báo Tin mừng của mình, như thánh Phaolô đã nói : Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. (1 Cr 9, 16-17).