Ngày 28.6.2019: Đối xử bác ái với mọi người

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 15,3-7

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao?

Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.

ĐỐI XỬ BÁC ÁI VỚI MỌI NGƯỜI

Hình ảnh người chăn chiên tốt lành như thế giúp chúng ta nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. Ngài biết rõ từng người chúng ta; Ngài cố công đi tìm chúng ta ngay khi chúng ta phạm tội và đi lạc xa Chúa. Ngài vui mừng vì tìm thấy chúng ta và hân hoan đưa chúng ta về đàn chiên là Hội Thánh.

Vị mục tử đó có một trái tim đầy nhân hậu, không nhắm đến việc trách phạt cho bằng nhắm đến việc hoán cải và đưa chiên về đàn.

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy có một trái tim nhân từ để có thể đối xử bác ái đối với mọi người.