Giảng Lễ Chúa Nhật XV Thường Niên (Năm B) – 2024

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không[…]

Giảng Lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 2024

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi[…]

Giảng Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên (Năm B) – 2024

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 4, 35-41) 35 Khi ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo[…]