Ngày 06.10.2019: Hạt cải của niềm tin

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 17,5-10

5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

HẠT CẢI CỦA NIỀM TIN

Lòng tin là một đề tài hay được nhắc lại trong Kinh Thánh, nhất là qua các sách Tin Mừng. Bất cứ ai khi đến cầu xin Đức Giê-su làm phép lạ, Người điều đòi hỏi lòng tin của họ vào Người, như câu chuyện về người mù ở Giê-ri-khô, sau khi Người chữa lành cho anh ta thì Người đã nói:  “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” (Mc 10,52).

Lòng tin quả là điều cần thiết đối với các tín hữu, vì chỉ có tin thì chúng ta mới thực sự đi vào trong mối tương quan với Thiên Chúa, mới bày tỏ và sống như những gì mà Người đã phán dạy cho chúng ta nhất là qua chính Con Một của Người là Đức Giê-su Ki-tô.

Thấy được sự cần thiết của lòng tin nên câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuật lại các tông đồ đã ngỏ lời xin với Chúa Giê-su, xin Người thêm lòng tin cho họ. Đức Giê-su bảo cho các môn đệ biết rằng, nếu niềm tin của họ chỉ cần lớn bằng hạt cải thì họ có thể làm cho một cây dâu vâng lời. Hạt cải là hạt giống nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt thời đó, như thế Người cho họ thấy rằng tin là điều không quá khó đối với mỗi con người trong chúng ta, cho dù lòng tin của chúng ta chỉ nhỏ bé nhưng Chúa có thể làm cho niềm tin đó trở nên lớn mạnh, thực hiện được những điều phi thường vượt sức con người.

Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi con người điều gì quá sức của họ, bởi vì Người là Đấng trung tín, công bằng và chính trực, lại giàu lòng xót thương. Người chỉ mong niềm tin của chúng ta dù chỉ nhỏ bé như hạt cải, thì ân sủng và ơn huệ của người vẫn tuôn tràn trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Điều cần thiết nhất thiết nghĩ là liệu chúng ta có mở lòng ra trước mặt Người để Người lại yêu mến chúng ta.