Ngày 26.01.2019: Nhiệt tâm lan tỏa bình an của Tin Mừng

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: Lc 10,1-9

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:

Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! ” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

NHIỆT TÂM LAN TỎA BÌNH AN CỦA TIN MỪNG

Thánh Timôthê và thánh Titô là hai môn đệ nổi bật của thánh Tông đồ Phaolô.

Thánh Timôthê sát cánh với vị Tông đồ trong những hành trình rao giảng Tin mừng và thiết lập các giáo đoàn; còn thánh Titô được trao nhiệm vụ lãnh đạo giáo đoàn Antiôkia. Khó khăn không thiếu và hiểm nguy rất nhiều, nhưng cả hai vị đã hoàn thành xuất sắc sứ vụ đem Tin mừng đến những vùng đất mới.

Lệnh truyền của Chúa Giê-su nói lên tính cách di động của người môn đệ. Họ được kêu gọi để rồi lại kêu gọi người khác. Họ ra đi, để rồi lại cắt cử người khác ra đi. Dẫu biết rằng chặng đường phía trước đầy hiểm nguy và khó khăn, các môn đệ vẫn lên đường với hành trang là lòng tin tưởng, phó thác và bình an.

Mỗi ngày Chúa vẫn kêu gọi chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta ra khỏi ranh giới của gia đình, giáo xứ để mạnh dạn làm chứng cho Tin mừng của Chúa trong các môi trường sinh sống và làm việc.

Đầu thánh lễ chúng ta được qui tụ và kết thúc thánh lễ chúng ta được sai đi cùng với bình an của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhiệt tâm lan tỏa bình an của Tin mừng trong mọi hoàn cảnh.