Ngày 28.03.2019: Sức mạnh đến từ Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 14-23.

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bê-en-giê-bun mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bê-en-giê-bun mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bê-en-giê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.”

SỨC MẠNH ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

Con thuyền đi giữa dòng, nếu nó không tiến thì đương nhiên sẽ tụt lại vì những con thuyền phía sau sẽ vượt lên. Đó cũng là một hình thức phân tán và tách mình ra khỏi tiến trình đi lên chung của bạn đồng hành.

Có lẽ, đây cũng là sự chững lại trong hành trình đức tin của một số người khi nhận định Thầy Giêsu dùng quyền quỷ vương mà trừ quỷ. Chững lại vì đã không còn nhận ra sức mạnh để tiến lên và chiến thắng, sức mạnh đến từ Thiên Chúa.