Ngày 31.8.2019: Chu toàn bổn phận Chúa trao

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 25, 14-30.

“Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi… Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

CHU TOÀN BỔN PHẬN CHÚA TRAO

Thiên Chúa dựng nên chúng ta nên Ngài biết rõ kế hoạch dành cho chúng ta. Vì yêu thương mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta những khả năng khác nhau để chúng ta cộng tác với kế hoạch cứu độ của Ngài.

Đừng bi quan về khả năng của mình, nhưng hãy chu toàn bổn phận trong khả năng Chúa đã ban, dù khả năng ấy rất bình thường như một nén bạc.