Tư Liệu Các Bài Giảng

Tư Liệu Các Bài Giảng

Tổng hợp bài giảng trên “gxdaminh.net” 

Xin tổng hợp bài giảng trên gxdaminh.net, kể từ các bài tĩnh tâm mùa chay và từ thứ sáu tuần thánh 2009 cho đến nay. Theo lịch phụng vụ của Giáo hội đó là các bài giảng năm B, năm C và A.

Sắp xếp theo : + Mùa Phụng Vụ + Mùa Thường Niên + Các Lễ đặc biệt. Các đường link sẽ dẫn đến bài đã đăng, mỗi tuần đều có bài Tin Mừng và 5 hoặc 4 bài giảng. Các lễ đặc biệt chỉ có một bài giảng và thánh lễ trực tuyến mỗi ngày.

Năm A

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro 2017
+ Mùa Chay 1a
+ Mùa Chay 2a
+ Mùa Chay 3a
+ Mùa Chay 4a
+ Mùa Chay 5a        
+ Lễ Lá năm a
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1a
+ Phục sinh 2a
+ Phục sinh 3a
+ Phục sinh 4a
+ Phục sinh 5a
+ Phục sinh 6a
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

Mùa Thường Niên Năm A

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm

Các Lễ đặc biệt

Năm B

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro 2015
+ Mùa Chay 1b
+ Mùa Chay 2b
+ Mùa Chay 3b
+ Mùa Chay 4b
+ Mùa Chay 5b
+ Lễ Lá năm b
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1b
+ Phục sinh 2b
+ Phục sinh 3b
+ Phục sinh 4b
+ Phục sinh 5b
+ Phục sinh 6b
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

Mùa Thường Niên Năm B 2015

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm

Các Lễ đặc biệt

+ Tĩnh tâm mùa chay (G. trưởng thành)

Năm 2015 – 2016: Năm C

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro 2016
+ Mùa Chay 1c
+ Mùa Chay 2c
+ Mùa Chay 3c
+ Mùa Chay 4c
+ Mùa Chay 5c            
+ Lễ Lá năm c  
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1c
+ Phục sinh 2c
+ Phục sinh 3c
+ Phục sinh 4c
+ Phục sinh 5c
+ Phục sinh 6c
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

  Mùa Thường Niên Năm C 2016

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm

Các Lễ đặc biệt

Năm 2014 – 2015 : Năm A

 Mùa Thường Niên Năm A 2014

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 08 a
+ Thường niên 10 a
+ Thường niên 11 a
+ Thường niên 12 a
+ Thường niên 13 a
+ Thường niên 24 
+ Thường niên 25 a
+ Thường niên 26 a

 

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 1 A
+ Mùa Chay 2 A
+ Mùa Chay 3 A
+ Mùa Chay 4 A
+ Mùa Chay 5 A        
+ Lễ Lá năm A
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1 A
+ Phục sinh 2 A
+ Phục sinh 3 A
+ Phục sinh 4 A
+ Phục sinh 5 A
+ Phục sinh 6 A
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

Các Lễ đặc biệt

+ Lễ tro (2010-2014)
+ Mùng 3 Tết (2010-2014)

Năm 2013 : Năm C

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro 2013
+ Mùa Chay 1c
+ Mùa Chay 2c
+ Mùa Chay 3c
+ Mùa Chay 4c
+ Mùa Chay 5c            
+ Lễ Lá năm c  
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1c
+ Phục sinh 2c
+ Phục sinh 3c
+ Phục sinh 4c
+ Phục sinh 5c
+ Phục sinh 6c
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

 Mùa Thường Niên năm c 2013

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 02 c
+ Thường niên 03 c
+ Thường niên 04
+ Thường niên 05
+ Thường niên 06
+ Thường niên 10 c
+ Thường niên 11 c
+ Thường niên 12 c

Các Lễ đặc biệt

+ Lễ Truyền Chức Lm ( ĐC Đ Đạo)

Năm 2012 : Năm B

Mùa Vọng, Giáng Sinh
+ Mùa vọng 01 năm B..
+ Mùa vọng 02 b
+ Mùa vọng 03 b
+ Mùa vọng 04 b
+ Giáng Sinh 2011
+ Thánh Gia Thất
+ Chúa Hiển Linh
+ Chúa chịu phép rửa B
Mùa Chay
+ Lễ Tro 2012
+ Mùa Chay 1b
+ Mùa Chay 2b
+ Mùa Chay 3b
+ Mùa Chay 4b
+ Mùa Chay 5b            
+ Lễ Lá năm b  
+ Thứ năm tuần thánh
+ Thứ sáu tuần thánh
Mùa Phục sinh

Mùa Thường Niên năm B 2012

+ Thường niên 24 b
+ Thường niên 25 b
+ Thường niên 26 b
+ Thường niên 28 b
+ Thường niên 29 b
+ Thường niên 30 b
+ Thường niên 32 b
+ Thường niên 34 b

Các Lễ đặc biệt 2012

+ Tĩnh tâm Mùa Chay (c. Hiệu)

Năm 2011 : Năm A

Mùa Vọng, Giáng Sinh

+ Mùa vọng 01 năm A ..
+ Mùa vọng 02 a
+ Mùa vọng 03 a
+ Mùa vọng 04 a
+ Giáng Sinh 2010
+ Thánh Gia Thất
+ Chúa Hiển Linh
+ Chúa chịu phép rửa A

Mùa Chay

+ Lễ Tro 2011
+ Mùa Chay 1a
+ Mùa Chay 2a
+ Mùa Chay 3a
+ Mùa Chay
4a
+ Mùa Chay 5a
+ Lễ Lá năm a
+ Thứ năm tuần thánh
+ Thứ sáu tuần thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1a
+ Phục sinh 2a
+ Phục sinh 3a
+ Phục sinh 4a
+ Phục sinh 5a
+ Phục sinh 6a
+ Chúa Thăng Thiên .
+ Lễ Hiện Xuống

 

Mùa Thường Niên năm A 2011
+ Thường niên 02 a
+ Thường niên 03 a
+ Thường niên 04 a
+ Thường niên 05 a
+ Thường niên 06 a
+ Thường niên 07a
+ Thường niên 08 a
+ Thường niên 09 a
+ Thường niên 14 a
+ Thường niên 15 a
+ Thường niên 16 a
+ Thường niên 17 a
+ Thường niên 18 a
+ Thường niên 20 a
+ Thường niên 21 a
+ Thường niên 22 a
+ Thường niên 23 a
+ Thường niên 24 a
+ Thường niên 25 a
+ Thường niên 26 a
+ Thường niên 28 a
+ Thường niên 29 a
+ Thường niên 30 a
+ Thường niên 31 a

 

Các Lễ đặc biệt 2011
+ Chúa Ba Ngôi           + Mình Máu Thánh Chúa
+ Đức Mẹ Lộ Đức       + Thánh Mẫu Thiên Chúa

+ Lễ Fatima (2009, 2010, 2011)       + Đức Mẹ Hồn xác lên trời

+ Đức Mẹ Mân Côi

+ Giao Thừa & Mùng Một Tết (2010,2011,2012)
+ Mùng Hai Tết
+ Mùng Ba Tết
+ Tĩnh tâm mùa chay (Cha Hòa)
+ Tĩnh tâm m.chay giới trẻ (Cha Văn)
+ Thánh nữ Catarina 2011
+ Lễ thánh Đaminh 2011
+ Lễ truyền chức linh mục (Đc Hợp op)
+ Tổng lãnh thiên thần Micae 2011
+ Các thánh Nam Nữ 2009-2011
+ Các Đẳng linh hồn 02.11
+ Thánh Martinô 2009-2012
+ Các thánh Tử đạo Hải Dương
+ Các thánh Tử đạo Việt Nam

+ Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ Năm A
+ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 2011

Năm 2010 : Năm C

  Mùa Vọng, Giáng Sinh…
 
+ Mùa vọng 1 năm c
+ Mùa vọng 2c
+ Mùa vọng 3c
+ Mùa vọng 4c
+ Lễ Giáng Sinh
+ Thánh Gia Thất
+ Chúa Hiển Linh
  Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 1c         .
+ Mùa Chay 2c
+ Mùa Chay 3c
+ Mùa Chay 4c
+ Mùa Chay 5c
+ Chúa nhật Lễ Lá
+ Thứ 5 tuần thánh
+ Thứ 6 tuần thánh
  Mùa Phục sinh

+ Phục sinh 1c
+ Phục sinh 2c
+ Phục sinh 3c
+ Phục sinh 4c
+ Phục sinh 5c
+ Phục sinh 6c
+ Chúa Thăng Thiên   .
+
Lễ Hiện Xuống

Mùa Thường niên năm C

+ Chúa chịu phép rửa C .
+ Thường niên 02c
+ Thường niên 03c
+ Thường niên 04c
+ Thường niên 05c
+ Chúa Ba Ngôi
+ Thánh Thể
+ Thường niên 11c
+ Thường niên 12c
+ Thường niên 13c
+ Thường niên 14c
+ Thường niên 15c
+ Thường niên 16c
+ Thường niên 17c
+ Thường niên 18c
+ Thường niên 21c
+ Thường niên 22c
+ Thường niên 23c
+ Thường niên 24c
+ Thường niên 25c
+ Thường niên 26c
+ Đức Mẹ Mân Côi
+ Thường niên 28c
+ Thường niên 29c
+ Thường niên 30c
+ Thường niên 31c
+ Thường niên 32c

Các Lễ đặc biệt 2010

+ Dâng Chúa trong đền thờ
+ Tân Xuân Canh Dần 2010
+ Đức Mẹ Lộ Đức 2010
+ Tĩnh tâm m.chay giới trẻ (Cha Hiệu)
+ Tĩnh tâm mùa chay (Cha Thịnh)

+ Thánh Gioan Tẩy Giả
+ Lễ Thánh Đaminh (và 3 bài tĩnh tâm)
+ Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 2010

+ Thánh nữ Monica
+ Tĩnh tâm mùa Vọng (Cha Thuật)
+ Lễ Kitô Vua Vũ Trụ năm C
+ Đức Mẹ Mân Côi 2010

+ Đức Mẹ Fatima (2009, 2010, 2011)
+ Khánh nhật Truyền Giáo
+ Thánh nữ Cêcilia
+ Tết Trung Thu 2010
+ Các thánh Tử đạo Hải Dương
+ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
+ Khai mạc năm thánh (28.11.2009)
+ Hành hương hạt Phú Nhuận (10.08)
+ Hành hương giới trẻ (Cha Toan – Tân Hòa)
+ Hành hương Legio, gia trưởng

Năm 2009 : Năm B

+ Mùa Phục sinh 2009

+ Các lễ trong tháng 6
gồm Chúa Thăng thiên,
Hiện Xuống, Ba Ngôi,
Thánh Thể, Thánh Tâm,
Phêrô Phaolô, Tn 13b
  

+ Thường niên 14b
+ Thường niên 15b

+ Thường niên 16b
+ Thường niên 17b
+ Thường niên 18b
+ Thường niên 20b
+ Thường niên 21b
+ Thường niên 22b
+ Thường niên 23b           

+ Thường niên 24b
+ Thường niên 25b
+ Thường niên 26b
+ Đức Mẹ Mân Côi
+ Thường niên 28b
+ Thường niên 29b
+ Thường niên 30b
+ Thường niên 32b
+ Chúa Kitô Vua năm B

Các Lễ đặc biệt năm 2009

+ Tĩnh tâm mùa vọng (Cha Chính + Tiên)
+ Tĩnh tâm M. chay giới trẻ (Cha Hưng)
+ Tĩnh tâm mùa chay (Cha Văn)

+ Thánh Đaminh 2009
+ Thánh nữ Monica 2009

+ Đức Mẹ Mông Triệu
+ Đức Mẹ Mân Côi
+ Khánh nhật truyền giáo
+ Lễ Các Thánh Nam Nữ
+ Thánh lễ tại nghĩa trang
+ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

98 thoughts on “Tư Liệu Các Bài Giảng

Trả lời