Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (06.11)

 

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 10, 28-33)

Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (06.11)Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

Ngày 06.11.2017: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Ngày 04.11.2016: Lm Giuse Trần Văn Việt

Ngày 06.11.2015: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Ngày 06.11.2014: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Ngày 06.11.2013: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Ngày 06.11.2012 : Lm Giuse Ngô Sĩ Đình

Ngày 05.11.2011 Lễ 17g30 : Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu

Chúa nhật 06.11.2011

Lễ 17 giờ : Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Ngày 06.11.2009 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

.Nghe giảng Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (06.11)

Bia Các Tử Đạo Hải Dương năm 1985, 1992, 2007