Nghe Giảng Mùa Phục Sinh 2009


NGHE GIẢNG MÙA PHỤC SINH


Nghe Giảng Mùa Phục Sinh 2009


Xin gửi đến quý độc giả một số bài giảng các lễ chiều Chúa Nhật Mùa Phục Sinh.

Trong tương lai chúng ta sẽ xếp tất cả các bài giảng trong một trang, theo thứ tự mới trước cũ sau.

Xin đặc biệt cảm ơn ông Tôma Đỗ Văn Việt đã thực hiện việc thu âm phục vụ cộng đoàn này.


Thứ sáu tuần thánh : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/hoa_6tuanthanh09


Chúa nhật Phục Sinh I : Chúa phục sinh hiện ra với lời chúc bình an

Lễ thiếu nhi 18g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

/chathinh_demPS2009

Lễ đêm 21g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/hieu_demps09

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/chavan_ps2009

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/Ps1a_huwng

Chúa nhật Phục Sinh II :

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh OP

/Ps2b_thinhb

Lễ 19g : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/Ps2b_trunghieub


Chúa nhật Phục Sinh III :

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/Ps3b_vanb

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/Ps3b_huwngb


Chúa nhật Phục Sinh IV

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang OP

/Ps4b_quang

Lễ 19g : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP

/Ps4b_mhung


  Chúa nhật Phục Sinh V : Cây nho và cành nho – Ngày của Mẹ.

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành OP

/Ps5b_thanh

Lễ 19g : Lm Phêrô Giuse Phạm Quốc Văn OP
(Truyền thống 17 năm CĐ Giới Trẻ)

/Ps5b_van