Nghe giảng Chúa nhật 17 thường niên B (2009 – 2021)

 Tin mừng theo thánh Gioan (6, 1-15)

Nghe giảng Chúa nhật 17 thường niên B (2009 - 2021)Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái. 

Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.”  Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người:

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn.

Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.

Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Năm 2021

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 5g00: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015

Lễ 19g30 thứ bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 16g00: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 17g30: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lễ 19g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Anh ngữ)

Lễ 5 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Lễ 19.00 : Lm Vinh sơn Martin Phạm Đình Chiến

 Năm 2009

Lễ 17g30 25.07 : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 5 giờ: Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Lễ 6g15 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 16giờ : Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh

Lễ 17g30 : Lm Vinhsơn Pham Xuân Hưng