Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Nghe giảng lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Nghe giảng lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu (18, 1-5)

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

Năm 2018

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Năm 2016

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2013

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2012

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc