Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,1-13)

Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay C (2010 - 2022)Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi !” Nhưng Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”

Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phao-lô Nguyễn Cao Thắng

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 16g00: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 16g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Giuse Đinh Trọng Chính


Lễ 17g30 :Lm Giuse Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung HiệuNghe trên YouTube