Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 04/05/2019

Chúa đó…

Đức Giê-su đã giữ đúng lời Ngài phán hứa. Ngài đã ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài  đang đứng, không phải đứng ở Biển Hổ Ti-bê-ri-a, nhưng là đứng ở Bàn Tiệc Thánh.

Read More »

Ngày 05.5.2019: Quyền năng Thiên Chúa

Read More »

Để Lời lớn lên: Chúa Nhật III Phục Sinh C (2016 – 2019)

Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.

Read More »