HOME

 

Phần Nhất
THƯỢNG CỔ VÀ TRUNG CỔ THỜI ĐẠI

Chương một : GIÁO HỘI THỜI SỨ ĐỒ (t.k. I)

Chương hai : GIÁO HỘI THỜI TỬ ĐẠO (t.k. I-IV)

Chương ba: GIÁO HỘI ĐỐI PHÓ VỚI CÁC GIÁO PHÁI (t.k. II-VI)

Chương bốn: CÁC THÁNH GIÁO PHỤ VÀ VĂN SĨ CÔNG GIÁO (t.k. II-VIII)

Chương năm: GIÁO HỘI CẢM HÓA MAN DÂN (t.k. V-VII)

Chương sáu : SỰ NGHIỆP CÁC D̉NG TU THỜI TRUNG CỔ (t.k. VII-XII)

Chương bảy : CỘNG TÁC ĐẠO ĐỜI GIỮA THẦN QUYỀN VÀ THẾ QUYỀN (tk 8-13)

Chương tám : HỒI GIÁO, LY GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG, BINH THÁNH GIÁ (tk 7-13)

Chương chín : GIÁO HỘI THỜI HOÀNG KIM VĂN MINH TRUNG CỔ (t.k. XII-XIII)

Chương mười : GIÁO HỘI THỜI CHUYỂN M̀NH CỦA THẾ GIỚI TRUNG CỔ (t.k. 14-15)

Phần Nh́

CẬN KIM VÀ ĐƯƠNG KIM THỜI ĐẠI

Chương Một. MỘT CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO (t.k. XVI)

Chương Hai: CUỘC PHỤC HƯNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (t.k. XVI)

Chương Ba: GIÁO HỘI THỜI KHOA HỌC VÀ VĂN NGHỆ CỔ ĐIỂN (tk. XVII)

Chương Bốn: GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC
MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG TINH THẦN (t.k. XVII-XVIII)

Chương Năm: GIÁO HỘI VÀ CHỦ NGHĨA TỰ DO CHÍNH TRỊ (t.k. XIX)

Chương Sáu: GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC VẤN ĐỀ
TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, XĂ HỘI THỜI CẬN ĐẠI (1850-1914)

Chương Bảy: HỘI THÁNH VỚI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO (t k. XIX-XX)

Chương Tám: CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM (t.k. XVI-XX)

Chương Chín: GIÁO HỘI 60 NĂM THẾ KỶ XX (từ 1914 đến 1974)

Phụ Chương

 

Censores : Fr.J. Hoàng Mạnh Hiền O.P. Doct. S. Theol.
Fr.J. Nguyễn Ngọc Thành O.P. Lect. S. Theol.

IMPRIMI POTEST

Phú Nhuận, ngày 5.5.1972

Fr.Joachim NGUYỄN VĂN LIÊM O.P.
Giám tỉnh

 

 IMPRIMATUR

Sài G̣n, ngày 9.5.1972

Phaolô NGUYỄN VĂN B̀NH
Tổng Giám Mục