Phần Nh́

CẬN KIM VÀ ĐƯƠNG KIM THỜI ĐẠI

Chương Một. MỘT CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO (t.k. XVI)

I. Luther đương đầu với Ṭa thánh Roma

II. Giáo hội Cải cách ở Đức

III. Calvin với Giáo hội Tin lành ở Pháp và Thụy Sĩ

IV. Henry VIII và Anh giáo

Chương Hai: CUỘC PHỤC HƯNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (t.k. XVI)

I. Phong trào Cải cách trước Công đồng Trento

II. Đại Công đồng Trento 1545-1563

III. Hoạt động của các thánh nhân thời hậu Công đồng Trento

IV. Công cuộc truyền giáo cho Dân ngoại

Chương Ba: GIÁO HỘI THỜI KHOA HỌC VÀ VĂN NGHỆ CỔ ĐIỂN (tk. XVII)

I. Giáo hội Phục hưng ở Pháp

II. Giáo hội trong lănh vực khoa học và văn nghệ

III. Giáo hội với sứ mạng truyền giáo

Chương Bốn: GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC
MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG TINH THẦN (t.k. XVII-XVIII)

I. Những lạc thuyết mới

II. Những giáo thuyết nguy hiểm

III. Giáo hội từ đức Beneđictô XIV đến đức Clementê XIV (1740-1774)

IV. Giáo hội thời Cách mạng Pháp (1789-1799)

Chương Năm: GIÁO HỘI VÀ CHỦ NGHĨA TỰ DO CHÍNH TRỊ (t.k. XIX)

I. Giáo hội tại các nước Công giáo

II. Giáo hội Công giáo tại các nước Tin lành và Chính thống

III. Đời sống nội bộ của Giáo Hội

Chương Sáu: GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC VẤN ĐỀ
TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, XĂ HỘI THỜI CẬN ĐẠI (1850-1914)

I. Giáo hội từ đức Piô IX đến đức Piô X

II. Giáo hội tại các nước Âu châu thời Cận kim

III. Đời sống nội bộ của Giáo hội Cận đại

Chương Bảy: HỘI THÁNH VỚI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO (t k. XIX-XX)

I. Hoạt động truyền giáo được cải tiến

II. Tin Mừng được rao giảng khắp nơi

III. Sự truởng thành của các xứ Truyền giáo

Chương Tám: CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM (t.k. XVI-XX)

I. Giáo hội ở Việt Nam thời mở đường và đặt nền móng

II. Giáo hội ớ Việt Nam thời xây dựng và tổ chức

III. Giáo hội ở Việt Nam vươn lên trong thử thách

IV. Giáo hội ở Việt Nam thế kỷ XX

Chương Chín: GIÁO HỘI 60 NĂM THẾ KỶ XX (từ 1914 đến 1974)

I. Giáo hội từ đức Beneđictô XV đến đức Piô XII

II. Giáo hội Công giáo tại các nước Âu châu sau hai thế chiến

III. Giáo hội thời Công đồng Vatican II

Kết luận

Phụ Chương

 

Censores : Fr.J. Hoàng Mạnh Hiền O.P. Doct. S. Theol.
Fr.J. Nguyễn Ngọc Thành O.P. Lect. S. Theol.

IMPRIMI POTEST

Phú Nhuận, ngày 5.5.1972

Fr.Joachim NGUYỄN VĂN LIÊM O.P.
Giám tỉnh

 

 IMPRIMATUR

Sài G̣n, ngày 9.5.1972

Phaolô NGUYỄN VĂN B̀NH
Tổng Giám Mục