Thần học online: Các Bí tich

 

Thần học online

 

Thần học online: Các Bí tichNếu như mùa xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, vì đây là mùa cây đâm chồi nảy lộc, là mùa hoa khoe sắc; thì chúng ta cũng có thể sánh ví các bí tích là mùa xuân của ơn cứu độ, là mùa của ân sủng đơm bông kết trái trong cuộc đời của người Kitô hữu, vì đây là mùa sức sống của Đấng Phục Sinh lan truyền khắp các chi thể của Hội thánh. Đức Kitô đã chiến thắng thế gian, đập tan gông cùm của tử thần và Người chỗi dậy huy hoàng như thân nho đầy sức sống lan truyền nhựa sống cho các cành nho, và từ đó cành nào đã chịu cắt tỉa sẽ đơm bông kết trái.

Đúng vậy, Đức Kitô Phục Sinh chính là Đấng hiện đang hoạt động ở trong phụng vụ và các bí tích. Sách GLHTCG dạy rằng: “Mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô thông phần vào tính chất vĩnh viễn của Thiên Chúa, vượt lên trên mọi thời đại, và được hiện diện hóa ở giữa mọi thời đại.”[1] Vì thế, hết thảy các bí tích đều là những bước nối dài của mầu nhiệm Vượt qua, và đều là những hành động ứng dụng mầu nhiệm ấy, bởi vì Đấng họat động trong các bí tích, chính là Đức Kitô đã chịu chết và đã sống lại, là Đấng “đang ngồi bên hữu Thiên Chúa Cha.”[2]  (Trích Từ Cạnh Sườn Bị Đâm Thâu, tr 17)

I. Bí tích tổng quát

Bài 1: Bí tích là gì ?

Bài 2: Đức Kitô là Bí tích nguyên thủy

Bài 3: Chúa Kitô thiết lập các Bí tích

Bài 4: Giáo hội là Bí tích cứu độ phổ quát

Bài 5: Cử hành Bí tích nơi cộng đoàn tiên khởi

Bài 6: Quan niệm về Bí tích theo dòng thời gian

Bài 7: Tác nhân chủ yếu của các Bí tích

Bài 8: Người cử hành và người lãnh nhận các Bí tích

Bài 9: Ơn thánh và ấn tích của Bí tích

Bài 10: Thẩm quyền của Giáo hội đối với các Bí tích

II. Bí tích chuyên biệt

A. Bí tích Rửa tội

Bài 1: Tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội

Bài 2: Tội nguyên tổ và ơn công chính hóa

Bài 3: Những hình ảnh trong Cựu Ước tiên trưng về Bí tích Thánh Tẩy

Bài 4:  Giáo huấn của thánh Phaolô về Phép Rửa

Bài 5: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

Bài 6: Dấu chỉ và công hiệu của BTRT

Bài 7: BTRT tháp nhập ta với Chúa Kitô

Bài 8: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh Chúa Kitô

Bài 9: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy

Bài 10: Những hình thức khác nhau của Bí tích Thánh Tẩy

Bài 11: Việc Rửa tội cho trẻ em và số phận những trẻ chết chưa nhận phép Rửa

Bài 12: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Rửa Tội

B. Bí tích Thêm Sức

Bài 1: Bí tích Thêm Sức trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa

Bài 2: Mối tương quan giữa Bí tích Thêm Sức và Bí tích Rửa Tội

Bài 3: Bí tích Thêm Sức trong truyền thống giáo hội Đông Phương & Tây Phương

Bài 4: Ý nghĩa lịch sử và hiệu quả của Bí tích Thêm Sức

Bài 5: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Thêm Sức

C. Bí tích Thánh Thể

Bài 1: Từ bữa ăn tự nhiên đến bữa ăn tôn giáo

Bài 2: Bí tích Thánh Thể – Hy lễ tạ ơn và hiện diện

Bài 3: Từ bữa ăn tôn giáo đến bữa tiệc Thánh Thể

Bài 4: Những tên gọi khác của Bí tích Thánh Thể

Bài 5: Cử hành BTTT thời giáo hội sơ khai

Bài 6: BTTT – trung tâm đời sống Kitô giáo

Bài 7: Điều kiện và ơn ích thiêng liêng của việc rước lễ

Bài 8: Thánh Thể làm nên Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Thể

Bài 9: Thánh Thể, Bí tích của sự hiệp nhất

D. Bí tích Hòa Giải

Bài 1: Một thoáng nhìn về tội lỗi và ơn tha thứ trong Kinh Thánh

Bài 2: Kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa trong Đức Kitô

Bài 3: Sự tiến triển của BTHG theo dòng lịch sử

Bài 4: Những hình thức ăn năn tội và xưng tội

Bài 5: Làm gì để đón nhận hiệu quả Bí tích Hòa Giải?

Bài 6: Những hình thức cử hành Bí tích Hòa Giải

Bài 7: Thừa tác viên của Bí Tích Hòa Giải

E. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 1: Lịch sử của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 2: Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

Bài 3: Nghi thức và công hiệu của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân

F. Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 1: Tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế thời Cựu Ước

Bài 2: Đức Giêsu là Thượng Tế, Ngôn Sứ và Vương Đế

Bài 3: Ba cấp bậc Thánh chức trong Hội Thánh

Bài 4 : Thừa tác viên và thụ nhân của Bí tích Truyền Chức Thánh

Bài 5: Công hiệu của Bí tích Truyền Chức Thánh

F. Bí tích Hôn Nhân

Bài 1: Hôn nhân trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa

Bài 2: Hôn nhân như một bí tích

Bài 3: Hôn nhân theo giáo huấn Công Đồng Vatian II

Bài 4: Hôn nhân gia đình theo TĐ. Humanae Vitae

Bài 5: Mục đích và đặc tính của hôn nhân Công Giáo

Bài 6: Những ngăn trở Hôn nhân theo Giáo luật

Bài 7: Tính bất khả phân ly của hôn phối và thẩm quyền của Giáo hội

Bài 8 : Thái độ của Giáo hội đối với người ly hôn, tái hôn

 

 

 [1] GLHTCG số 1085.

[2] Ibid., số 1084.

Trả lời