TH online 20: Những hình thức khác nhau của BTRT

 

Thần học online:

Bí tích chuyên biệt

Bài 10: Những hình thức khác nhau

của Bí tích Thánh Tẩy

 

TH online 20: Những hình thức khác nhau của BTRTViệc suy tư thần học thời nay phải được đặt vào trong bối cảnh đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Giáo hội xác tín rằng bí tích Thánh Tẩy, theo lệnh truyền của Đức Kitô, luôn cần thiết cho ơn cứu độ; tuy nhiên không phải vì thế mà Giáo hội đóng khung ơn cứu độ của Chúa vào việc cử hành bí tích. Giáo hội vẫn tin tưởng và phó thác tất cả mọi người cho lòng thương xót của Chúa vì “chỉ có Chúa mới biết rõ lòng tin của họ”; hơn nữa, Giáo hội cũng tin rằng Thiên Chúa cũng sẽ ban ơn cứu độ cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa nhưng không phải là do lỗi của họ, họ vẫn theo tiếng nói lương tâm mà ăn ngay ở lành.

Trong việc cử hành bí tích, Giáo hội ngày nay tái lập giai đoạn dự tòng cho người lớn, chuẩn bị cho họ cả về mặt luân lý lẫn tín lý, trước khi họ lãnh nhận các bí tích khai tâm. Cuốn nghi thức khai tâm cho người lớn được soạn thảo lại theo chỉ thị của Công đồng Vatican II, và đã được Tòa thánh công bố ngày 6.1.1972. Theo nghi thức khai tâm mới này, mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô được nhấn mạnh, thụ nhân được mời gọi thay đổi đời sống, mặc lấy Chúa Kitô và tham dự vào mầu nhiệm Vượt qua của Người. Người ta cũng nhận thấy vai trò của Dân Chúa được đề cao, biểu hiện qua việc cộng đoàn tiếp nhận người dự tòng. Sự hiện diện và tham gia tích cực vào phụng vụ của cộng đoàn nói lên chiều kích Hội thánh, nhiệm thể của Chúa Kitô. Cuối cùng là sự kết hợp chặt chẽ giữa ba bí tích khai tâm; điều này cho thấy Giáo hội đã phục hồi lại truyền thống của việc cử hành Thánh Tẩy trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo. (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu. Tr 186 – 187)