Họ Thánh Vinh Sơn

GIÁO HỌ
THÁNH VINH SƠN

Giáo họ hiện có 522 giáo hữu (290 nữ, 232 nam) 122 gia đình.

+ Mừng bổn mạng 2017

+ Mừng bổn mạng 2015

+ Mừng bổn mạng 2013

+ Mừng bổn mạng 2011 

+ Mừng bổn mạng 2009

+ Mừng bổn mạng 2018

+ Mừng bổn mạng 2016

+ Mừng bổn mạng 2014

+ Mừng bổn mạng 2012

+ Mừng bổn mạng 2010

Họ Thánh Vinh Sơn
Ban Điều hành giáo họ nhiệm kỳ 2015 – 2019
1. Ông Giuse Đỗ Thế Định – Trưởng ban
2. Ông Gioakim Nguyễn Công Trường – Phó 1
3. Ông Giuse Đoàn Đức Hạnh – Phó 2
4. Ông Giuse Bùi Tiến Thanh – Thư ký
5. Bà Maria Lê Thị Phương Thảo – Thủ quỹ
6. Ông Gioan Nguyễn Thành Vĩnh – Ủy viên

Họ Thánh Vinh Sơn

Trưởng : Gioan Nguyễn Thành Vĩnh
Phó 1 : Antôn Vũ Anh Tuấn
Phó 2 : Giuse Đỗ Thế Định
Thư Ký : Giuse Bùi Tiến Thanh
Thủ quỹ : Maria Lê Thị Phương Thảo

Họ Thánh Vinh Sơn

Ban điều hành giáo họ Vinhsơn 2010-2014

Họ Thánh Vinh Sơn

Lễ Bổn mạng thánh Vinhsơn 2011 – Click để xem hình lớn

Họ Thánh Vinh Sơn Họ Thánh Vinh Sơn Họ Thánh Vinh Sơn Họ Thánh Vinh Sơn Họ Thánh Vinh Sơn
Trưởng ban : Ô. Gioan
Nguyễn Thành Vĩnh
Phó nội vụ : Ô. Antôn
Vũ Anh Tuấn
Phó ngoại vụ : Ô. Giuse
Nguyễn Xuân Lộc
Thư ký : Bà Maria
J. Đặng Thị Thu Vân
Thủ qũy : Bà Têrêsa
Nguyễn Thị Kim Hoan
Nhiệm khóa 2006-2010
 
Họ Thánh Vinh Sơn
Lễ Bổn Mạng 2009
 
Họ Thánh Vinh Sơn
Lễ bổn mạng 2010
 
Họ Thánh Vinh Sơn
BĐH Giáo Họ 2006-2010
 
Họ Thánh Vinh Sơn
Lễ bổn mạng 2009
 

Trả lời