Họ Thánh Giuse

GIÁO HỌ THÁNH GIUSE
 

Giáo họ hiện có 755 giáo hữu
(gồm 391 nữ, 364 nam) trong 169 hộ gia đình.

Họ Thánh Giuse
Ban điều hành giáo họ nhiêm kỳ 2019 – 2023

Họ Thánh Giuse

Ban điều hành giáo họ 2015 – 2019

Họ Thánh Giuse

Trưởng : Gioan Lê Cần
Phó 1 : Đaminh Nguyễn Thành Mỹ
Phó 2 : Giuse Nguyễn Văn Ninh
Thư Ký : Đaminh Nguyễn Văn Đích
Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Thu Hồng

Họ Thánh Giuse

Ban điều hành giáo họ Giuse 2010-2014

Họ Thánh Giuse

Lễ bổn mạng thánh Giuse 19.03.2011 – Click để xem hình lớn

Họ Thánh Giuse Họ Thánh Giuse Họ Thánh Giuse Họ Thánh Giuse
Trưởng ban :
Ô. Đaminh
Nguyễn Văn Đích
Phó nội vụ :
Ô. Gioan
Cần
Phó ngoại vụ :
Ô. Đaminh
Nguyễn Thành Mỹ
Thư ký :
Ô. Giuse
Nguyễn Văn Ninh

Ban Điều Hành giáo họ 2006-2010

Họ Thánh Giuse
Ngày mừng bổn mạng 19.03.2010

Họ Thánh Giuse
BĐH Giáo Họ 2006-2010

 

Trả lời