Clips nhạc: Sao Chúa gọi con

Sao CHÚA lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này
sao CHÚA lại gọi con đem tin mừng cho Người mọi nơi
vì đời con có gì đâu ,có đáng gì đâu để đêm tin mừng
biết rằng con nhỏ bé mà thôi nhưng vẫn tin nời ngài xin vâng bước theo ngài.

Xem thêm