Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 15 Thường niên năm A.


BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụỦy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 15 Thường niên năm A.