Để Lời Được Lớn lên

 

Video suy niệm: Để Lời Được Lớn lên

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Năm 2016 – 2017 : Năm A

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 01a
+ Mùa Chay 02a
+ Mùa Chay 03 a
+ Mùa Chay 04 a
+ Mùa Chay0 5 a       
+ Lễ Lá năm 2017
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1a
+ Phục sinh 2a
+ Phục sinh 3a
+ Phục sinh 4a
+ Phục sinh 5a
+ Phục sinh 6a
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

Thường niên năm A 2017

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 08 a
+ Thường niên 10
+ Thường niên 11 b
+ Thường niên 12 a

Năm B

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 01
+ Mùa Chay 2b
+ Mùa Chay 3 b
+ Mùa Chay 4 b
+ Mùa Chay 5 b
+ Lễ Lá năm 2015
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1b
+ Phục sinh 2b
+ Phục sinh 3b
+ Phục sinh 4b
+ Phục sinh 5b
+ Phục sinh 6b
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

Mùa Thường Niên Năm B

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm
+ Thường niên 07

Các Lễ đặc biệt

+ Lễ Các Thánh (01.11.2014)
+ Thánh Giuse (19.3.2015)
+ Lễ Các Đẳng (02.11.2014)
+ Lễ Truyền Tin 25.3.2021

 

Năm 2015 – 2016 : Năm C

Mùa Vọng, Giáng Sinh
Mùa Chay
+ Lễ Tro
+ Mùa Chay 01c
+ Mùa Chay 2c
+ Mùa Chay 3 c
+ Mùa Chay 4 c
+ Mùa Chay 5 c        
+ Lễ Lá năm 2016
+ Thứ Năm Tuần Thánh
+ Thứ Sáu Tuần Thánh
Mùa Phục sinh
+ Phục sinh 1c
+ Phục sinh 2c
+ Phục sinh 3c
+ Phục sinh 4c
+ Phục sinh 5c
+ Phục sinh 6c
+ Chúa Thăng Thiên
+ Lễ Hiện Xuống

 Mùa Thường Niên Năm C 2016

 + Chúa Ba Ngôi     + Lễ Thánh Thể    + Lễ Thánh Tâm

 

97 thoughts on “Để Lời Được Lớn lên

Trả lời