Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 26 thường niên B (2015 – 2021)

 
Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( 9:38-43, 45, 47-48)

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 26 thường niên B (2015 - 2021)Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.  “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.

Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 26 thường niên B (2015 - 2021)
Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 26 thường niên B (2015 - 2021)
Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 26 thường niên B (2015 - 2021)