Để Lời lớn lên: Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 9, 23 – 26).

Để Lời lớn lên: Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt NamKhi ấy, Ðức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

Để Lời lớn lên: Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Để Lời lớn lên: Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam