Video: Để Lời được lớn lên: Suy niệm Lễ Các Đẳng 2014

 

Để Lời được lớn lên

Suy niệm Lễ Các Đẳng 2014

Chia sẻ: Lm Laurenxo Bùi Công Huy, OP

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam