Ban Tông Đồ

BAN TÔNG ĐỒ

TỔNG QUÁT

Nhóm Tông Đồ do cha Micae Nguyễn Văn Bắc quy tụ từ năm 2005. Nhân tố chính là các ông tông đồ được chọn rửa chân ngày thứ năm tuần thánh.

Mục đích hoạt động : Cha Micae đã quy tụ anh em thành một tập thể phục vụ tích cực hơn cho nhà Chúa, bất cứ việc gì mình có thể làm được.

Ban Tông Đồ
Dịp bổn mạng 29.6.2020
Ban Tông Đồ
Ban Tông Đồ

Mừng bổn mạng 24.11.2014

Đầu năm 2008, cha Micae đi nhận nhiệm sở mới, cha Phanxicô Đào trung Hiệu đã đồng hành với nhóm cho. Từ đầu năm 2012, cha tân chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc tiếp tục hướng dẫn.

Ngày truyền thống : Lễ thánh Phêrô và Phaolô

Ban Tông Đồ

Click để xem hình lớn

Ban Tông Đồ

Danh sách Ban điều hành 2016 – 2019:

Trưởng : Vinh Sơn Vũ Đình Chí
Phó 1 : Đa Minh Nguyễn Văn Tuấn
Phó 2 : Giuse Đoàn Đức Hạnh
Thư Ký : Gioan Đinh Thái Công
Thủ quỹ : Matthêu Lê Anh Kiệt

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH (Nk 2012 – 2014):

Trưởng nhóm : Đaminh Nguyễn Thành MỸ

Phó nhóm : Giuse Trần Ngọc SƠN

Phó nhóm : Giuse Phạm Văn SƠN

Thủ Quỹ : Giuse Lê Quang THÁI

Thư Ký : Giuse Trần Văn MINH

 

Ban Tông Đồ
Cùng HĐMVGX – Vũng Tầu 2010

SINH HOẠT

– Nhóm họp mỗi tháng một lần vào tối thứ bảy đầu tháng.

– Giữ trật tự thánh đường tất cả bảy lễ ngày Chúa Nhật và các lễ lớn.

– Cộng tác với Hội đồng mục vụ trong mọi việc của giáo xứ, từ nghi lễ phụng tự đến chuẩn bị trang trí và tiếp tân các ngày lễ, tu bổ trong thánh đường, hoặc công tác xã hội.

– Viếng xác và đọc kinh khi có người qua đời.

– Tích cực cộng tác trong công việc của giáo họ.

– Nhiều thành viên trong Hội đồng Mục vụ hiện nay xuất thân từ nhóm tông đồ.

 

 

Trả lời