Ngày 29.8.2022: Sống chân thật và yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 6, 17-29

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

SỐNG CHÂN THẬT VÀ YÊU THƯƠNG

Cuộc sống con người là sự đan dệt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, linh thánh và phàm tục. Thánh Gioan Tẩy Giả đã được chọn để dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Khi kết thúc sứ vụ, Gioan sẵn sàng khiêm cung nhỏ bé để cho Chúa được lớn lên, đã chịu lu mờ để Chúa được tỏ hiện. Thánh nhân đã chết vì một ông vua hèn nhát và thói ích kỷ của người đàn bà lăng loàn. Vị ngôn sứ đã dùng mạng sống mình để bảo vệ và làm chứng cho sự thật.

Người Kitô hữu cũng được ủy thác cho sứ vụ giới thiệu và làm chứng về Thiên Chúa qua cung cách sống chân thật và yêu thương. Mỗi ngày hãy làm một việc thiện, dù nhỏ bé, để góp phần kiến tạo cuộc sống công bằng và nhân bản hơn.