Ái tín, cụ ông Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, thuộc Giáo họ Thánh Gioan Baotixita về nhà Cha

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, giáo dân Giáo họ Thánh Gioan Baotixita, Giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông

Ái tín, cụ ông Đa Minh Nguyễn Hữu Hùng, thuộc Giáo họ Thánh Gioan Baotixita về nhà Cha