Thiên Chúa chúng ta tên là gì? – Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

 

Thiên Chúa chúng ta tên là gì? - Lm Giuse Phan Tấn Thành, O.P.